HE 293/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
352/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
353/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elintarvikelain muuttamisesta

2. Laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Elintarviketurvallisuusjohtaja Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 32/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 ja 13 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.03.2011

Vastaus
EV 333/2010 vp