HE 295/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1420/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sahrakorpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1994 Päättynyt PTK 126/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5347

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/1994 vp
Valmistunut

12.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Pp 14.12. PTK 148/1994
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1994 Keskeytynyt PTK 150/1994
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6
Istuntopöytäkirjan sivu

5980

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6307

Huomautus

Laki tulee voimaan 1.1.1995 lukuunottamatta 6 a §:n ja

32 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksiä.

Ydinenergialain 6 a § ja 32 § 1 mom 2 kohta voimaantulo

30.12.1996.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot