Valtiopaivaasia HE 295/2010

HE 295/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1001/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1002/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1003/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta

2. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kemppainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 17
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 31/2010 vp
Valmistunut

09.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 1 § muutettuna, että lakialoite LA 70/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​