HE 296/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
195/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 30 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2015 Päättynyt PTK 154/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2015

Vastaus
EV 288/2014 vp