HE 298/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
283/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
284/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
285/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Verohallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
286/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
287/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
288/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Energiavirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
289/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
290/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
291/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Luonnonvarakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
292/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
293/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

2. Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

3. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4. Laki Verohallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

7. Laki Energiavirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta

9. Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta

10. Laki Luonnonvarakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Äijälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 50/2014 vp
Valmistunut

24.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-4. ja 6.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2015 Päättynyt PTK 161/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.03.2015

Vastaus
EV 323/2014 vp