HE 3/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
449/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
450/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
451/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
452/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
453/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta

3. Laki työsopimuslain muuttamisesta

4. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mikkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2012 Päättynyt PTK 6/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2012 vp
Valmistunut

14.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2012 vp
Valmistunut

26.04.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2012 vp
Valmistunut

16.05.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan, tänään 14.6.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 68/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 11 a luvun 4 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.06.2012

Vastaus
EV 69/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin