Valtiopaivaasia HE 3/2012

HE 3/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
449/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
450/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
451/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
452/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
453/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta

3. Laki työsopimuslain muuttamisesta

4. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.02.2012

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mikkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2012 Päättynyt PTK 6/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2012 vp
Valmistunut

14.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2012 vp
Valmistunut

26.04.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 9/2012 vp
Valmistunut

16.05.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan, tänään 14.6.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 68/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 11 a luvun 4 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.06.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin