HE 30/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tulvariskien hallinnasta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
620/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
621/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
622/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
623/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tulvariskien hallinnasta

2. Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

4. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kemppainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.2010 Päättynyt PTK 33/2010
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2010 vp
Valmistunut

25.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2010 Päättynyt PTK 57/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2010

Vastaus
EV 91/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin