Valtiopaivaasia HE 30/2010

HE 30/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki tulvariskien hallinnasta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
620/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
621/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
622/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

30.06.2010

Säädöskokoelma
623/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tulvariskien hallinnasta

2. Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta

4. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.03.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kemppainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.2010 Päättynyt PTK 33/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2010 vp
Valmistunut

25.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2010 Päättynyt PTK 57/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin