HE 300/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Metsästyslaki

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
615/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
616/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki yksityismetsälain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
617/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ulkoilulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
618/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki luonnonsuojelulain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
619/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Metsästyslaki

2) Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta

3) Laki yksityismetsälain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki ulkoilulain muuttamisesta

5) Laki luonnonsuojelulain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Mattila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992
24.11.1992 Keskeytynyt PTK 158/1992
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4
Istuntopöytäkirjan sivu

4671

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1993 vp
Valmistunut

18.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 57/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 60/1993 3-14
Istuntopöytäkirjan sivu

1453

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 65/1993 1-6
Istuntopöytäkirjan sivu

1551

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

2) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot