HE 303/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1993 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1993

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1343/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottamisesta päivärahoissa

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1344/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1993

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottamisesta päivärahoissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4581

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/1992 vp
Valmistunut

01.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 163/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 164/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4822

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 9
Istuntopöytäkirjan sivu

4959

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992