Valtiopaivaasia HE 305/2010

HE 305/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
198/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
199/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

2. Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hassinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 26
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 52/2010 vp
Valmistunut

27.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2011

​​​​