Valtiopaivaasia HE 307/2014

HE 307/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.09.2015

Voimaantulo

01.08.2016

Säädöskokoelma
1111/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.09.2015

Voimaantulo

01.08.2016

Säädöskokoelma
1112/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.09.2015

Voimaantulo

01.08.2016

Säädöskokoelma
1113/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 17
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 25/2014 vp
Valmistunut

27.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause, 8 a § ja voimaantulosäännös muutettuina ja että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2015