Valtiopaivaasia HE 308/2014

HE 308/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
256/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
257/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hansén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 18
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 22/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 244/2014 vp ja hallituksen esitykseen HE 308/2014 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 1. ja 2. lakiehdotuksiksi, että lakialoite LA 91/2012 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 50/2014 vp
Valmistunut

19.12.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2015 Keskeytetty PTK 157/2014 5
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 2 2,3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2015 Keskeytetty PTK 160/2014 9
27.02.2015 Päättynyt PTK 162/2014 3 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 244/2014 vp

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​