Valtiopaivaasia HE 31/2003

HE 31/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

23.08.2005

Säädöskokoelma
148/2004
Sopimussarja
56/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
149/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
150/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

25.05.2004

Säädöskokoelma
151/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
152/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Asetuksen voimaantulo

04.10.2005

Säädöskokoelma
372/2004
Sopimussarja
57/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus

Asetuksen voimaantulo

23.08.2005

Säädöskokoelma
624/2005
Sopimussarja
88/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdan mukainen ilmoitus

Asetuksen voimaantulo

25.05.2004

Säädöskokoelma
372/2004
Sopimussarja
57/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttaminen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa

4. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

2. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukainen ilmoitus

3. Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdan mukainen ilmoitus

4. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.06.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2003 Päättynyt PTK 48/2003 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2003 vp
Valmistunut

28.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että Suomi antaa 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemiseen vaaditaan artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suostumus, jos siirrettävä henkilö on Suomen kansalainen, että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että Suomi tarvittaessa antaa yleissopimuksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa yleissopimusta suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000 keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 30/1981) 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisen, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2003 vp
Valmistunut

16.10.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2003 Päättynyt PTK 104/2003 13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietinnön 1.-4. ponteen sisältyvät ehdotukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen, yleissopimuksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen ja 27 artiklan 5 kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen tarvittaessa sekä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 11 artiklaan tehdyn varauman poistamiseen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä, jos suostumuksesta sekä yleissopimukseen että sen 9 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antamiseen päätetään samalla kertaa, ja että tällöin lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin