HE 31/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.02.2007

Säädöskokoelma
1158/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.02.2007

Säädöskokoelma
1159/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sinkkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 11/2006 vp
Valmistunut

02.06.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2006 Päättynyt PTK 111/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2006

Vastaus
EV 150/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin