HE 31/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

20.06.2010

Säädöskokoelma
540/2010
Sopimussarja
63/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

20.06.2010

Säädöskokoelma
541/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemää työtä (AETR)

Asetuksen voimaantulo

20.06.2010

Säädöskokoelma
542/2010
Sopimussarja
64/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta

2. Laki tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemää työtä (AETR)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 5/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyt muutokset, ja että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.2010

Vastaus
EV 75/2010 vp