HE 310/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta

Päätös

Hylätty

2. Laki lukiolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta

2. Laki lukiolain muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

5. Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuomainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 30/2014 vp
Valmistunut

06.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 § muutettuna, että 3. lakiehdotus hyväksytäään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 27 c ja 44 § muutettuina ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2015 Päättynyt PTK 168/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2015 Poistettu PTK 172/2014
13.03.2015 Poistettu PTK 173/2014
13.03.2015 Keskeytetty PTK 174/2014
14.03.2015 Päättynyt PTK 175/2014 10
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hylkäsi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään hyväksytyt lakiehdotukset. Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset sekä monisteena jaettu lausumaehdotus todettiin hylätyiksi. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2015

Vastaus
EV 364/2014 vp