HE 311/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilörekisterilain ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta sekä laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
387/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
388/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
389/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

2) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

3) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

42

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

627

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

755

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1