HE 311/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
267/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Maisala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2010 Päättynyt PTK 132/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 58/2010 vp
Valmistunut

11.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio kunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2011 Päättynyt PTK 156/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.03.2011

Vastaus
EV 329/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin