HE 311/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1363/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1364/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1365/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 28/2014 vp
Valmistunut

10.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014

Vastaus
EV 246/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin