Valtiopaivaasia HE 313/1992

HE 313/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1653/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1654/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1655/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4661

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Pp 27.11. PTK 158/1992 4708
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4757

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 182/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992 5477

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992 5493 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5856 17, 18
Huomautus

Puhemiehen menettely, äänestys n:o 17

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2