HE 315/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
177/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
178/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
179/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta

3. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Huhtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 34/2014 vp
Valmistunut

30.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2015

Vastaus
EV 283/2014 vp