Valtiopaivaasia HE 315/2014

HE 315/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
177/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
178/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

15.03.2015

Säädöskokoelma
179/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta

3. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Huhtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 21
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 34/2014 vp
Valmistunut

30.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2015 Päättynyt PTK 149/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2015

​​​​