HE 317/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta tehtävistä muutoksista Suomen valtiosääntöön

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1116/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1117/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1118/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

3) Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Pp 08.12. PTK 164/1992
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4830

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/1993 vp
Valmistunut

14.09.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 98/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1993 Pp 5.10. PTK 101/1993
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Poistettu PTK 138/1993
23.11.1993 SuV:aan PTK 145/1993 1-8
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4080

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 151 26.11.1993

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

4499

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom 2) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SuVM, 1