Valtiopaivaasia HE 317/2010

HE 317/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Säädöskokoelma
510/2011
Sopimussarja
83/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
511/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
512/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee tietojäjrjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia (ETS 189)

Asetuksen voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
983/2011
Sopimussarja
84/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun varauman

Asetuksen voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
983/2011
Sopimussarja
84/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 5 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman

Asetuksen voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
983/2011
Sopimussarja
84/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman

Asetuksen voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
983/2011
Sopimussarja
84/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee tietojäjrjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia (ETS 189)

2. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun varauman

3. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 5 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman

4. Eduskunnan suostumus siihen, että Suomi tekee lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 39/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Päätösehdotus

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan,että eduskunta hyväksyy tehtäväksi lisäpöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi pidättää itselleen oikeuden olla soveltamatta 3 artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta niihin syrjintätapauksiin, joihin sananvapauden periaatteista johtuen ei voida käyttää 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja tehokkaita keinoja, että eduskunta hyväksyy tehtäväksi lisäpöytäkirjan 5 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi sananvapauden periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeuden olla kokonaan tai osittain soveltamatta 5 artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa kunnianloukkausta tai kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa, että eduskunta hyväksyy tehtäväksi lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi sananvapauden periaatteista johtuen pidättää itselleen oikeuden olla kokonaan tai osittain soveltamatta 6 artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa, ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja varaumien tekemisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​