Valtiopaivaasia HE 318/2010

HE 318/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
715/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
716/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
717/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
718/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
719/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
720/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
721/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
722/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

9. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
723/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vankeuslain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
724/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
725/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
726/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

2. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

6. Laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta

7. Laki lastensuojelulain muuttamisesta

8. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 40/2010 vp
Valmistunut

18.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 9.-12. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2011 Keskeytetty PTK 161/2010 4
25.02.2011 Päättynyt PTK 162/2010 2 2,3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011