Valtiopaivaasia HE 32/2000

HE 32/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
949/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
950/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
951/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
952/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.05.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.2000 Päättynyt PTK 63/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/2000 vp
Valmistunut

13.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 63/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hallituksen esitykseen HE 32/2000 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/2000 vp
Valmistunut

22.09.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2000 Päättynyt PTK 123/2000 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 14 b luvun 10 §:n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot