HE 32/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
768/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
769/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
770/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
771/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
772/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
773/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
774/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
775/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

3. Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

5. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

7. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

8. Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2002 vp
Valmistunut

04.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-6. ja 8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 7. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Vastaus
EV 97/2002 vp