HE 32/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki koe-eläintoiminnasta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
62/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

20.01.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
63/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki koe-eläintoiminnasta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Skutnabb

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/2005 vp
Valmistunut

01.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 55/2005 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2006

Vastaus
EV 193/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot