Valtiopaivaasia HE 321/2014

HE 321/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
296/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
297/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
298/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 97 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
299/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

2. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 97 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 23
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/2014 vp
Valmistunut

22.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2014 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.01.2015 Päättynyt PTK 146/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2015