HE 322/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
323/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
324/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kiiskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 58/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2011

Vastaus
EV 314/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot