Valtiopaivaasia HE 322/2010

HE 322/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
323/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
324/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kiiskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 58/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot