Valtiopaivaasia HE 323/2010

HE 323/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
272/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
273/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
274/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
275/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
276/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
277/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki vesilain muuttamisesta

4. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki merensuojelulain muuttamisesta

6. Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2010

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaarikivi-Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 19/2010 vp
Valmistunut

27.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​