HE 324/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
325/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sundberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 16/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2011 Päättynyt PTK 161/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.03.2011 Keskeytetty PTK 163/2010
02.03.2011 Päättynyt PTK 164/2010 4
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.03.2011

Vastaus
EV 339/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot