HE 326/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
312/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
313/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
314/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
315/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta

3. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

4. Laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaartamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 54/2010 vp
Valmistunut

08.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.03.2011

Vastaus
EV 319/2010 vp