Valtiopaivaasia HE 329/2010

HE 329/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
949/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kielilain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.08.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
950/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

2. Laki kielilain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.01.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.01.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 17/2010 vp
Valmistunut

03.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2011 Päättynyt PTK 153/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011

​​​​