Valtiopaivaasia HE 33/1997

HE 33/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
165/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
166/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6 ja 12 §:n muuttamisesta, LaVM 19/1997 vp)

Vahvistettu

06.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
167/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 23 §:n 3 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

6) Laki kiinteistönmuodostamislain 259 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
168/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Uusi laki: Laki hovioikeuslain muuttamisesta, LaVM 19/1997 vp

Vahvistettu

06.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
169/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2) Laki rikoslain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

3) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n muuttamisesta

4) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6 ja 12 §:n muuttamisesta, LaVM 19/1997 vp)

5) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 23 §:n 3 momentin kumoamisesta

6) Laki kiinteistönmuodostamislain 259 §:n muuttamisesta

7) Uusi laki: Laki hovioikeuslain muuttamisesta, LaVM 19/1997 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.04.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/1997 vp
Valmistunut

17.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1997 vp
Valmistunut

14.05.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 2/1998 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1998 Keskeytynyt PTK 3/1998
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1998 Päättynyt PTK 7/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2. ja 5. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1998 Päättynyt PTK 10/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.1998

Vastaus
EV 1/1998 vp