HE 33/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1001/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1002/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Siiki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999
Päätös

Asia lähetettiin työasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/1999 vp
Valmistunut

07.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 51/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.1999 Päättynyt PTK 52/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1999 Päättynyt PTK 54/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1999 Päättynyt PTK 55/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.09.1999

Vastaus
EV 20/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin