Valtiopaivaasia HE 33/2002

HE 33/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
69/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
70/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rahoitustarkastuslain 15 b ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
71/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
72/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
73/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

15.02.2003

Säädöskokoelma
74/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki rahoitustarkastuslain 15 b ja 20 §:n muuttamisesta

4. Laki osuuskuntalain 21 luvun kumoamisesta

5. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

6. Laki arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/2002 vp
Valmistunut

27.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen sisältyvä 5. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus ja että lakialoite LA 47/2002 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/2002 vp
Valmistunut

29.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002 5
Päätös

1.-4. ja 6. lakiehdotus sekä valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus hyväksyttiin ja 5. lakiehdotus hylättiin mietinnön mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-4. ja 6. lakiehdotuksen ja valiokunnan ehdottaman uuden 7. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.01.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot