Valtiopaivaasia HE 33/2014

HE 33/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Luonnonvarakeskuksesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
561/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
562/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tilastolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
563/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
564/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rehulain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
565/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki puutavaran mittauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
566/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki metsälain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
567/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kolttalain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
568/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
569/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ympäristönsuojelulain 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
570/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
571/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maastoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
572/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki riistahallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
573/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
574/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
575/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
576/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
577/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
578/2014
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

20. Laki ympäristönsuojelulain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
579/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Luonnonvarakeskuksesta

2. Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista

3. Laki tilastolain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

5. Laki rehulain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki puutavaran mittauksesta annetun lain muuttamisesta

7. Laki metsälain 12 §:n muuttamisesta

8. Laki kolttalain 11 §:n muuttamisesta

9. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

10. Laki ympäristönsuojelulain 24 §:n muuttamisesta

11. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

12. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

13. Laki maastoliikennelain muuttamisesta

14. Laki riistahallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

15. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

16. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

17. Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

18. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

19. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.04.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Paakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2014 vp
Valmistunut

05.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 3.-9. ja 11.-19. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 10. lakiesitys hylätään, että hyväksytään uusi 20. lakiehdotus ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 9/2014 vp
Valmistunut

06.05.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.-9. ja 11.-19. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 20. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-9. ja 11.-19. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 20. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014

​​​​