Valtiopaivaasia HE 331/2010

HE 331/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
316/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki perhehoitajalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
317/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
318/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

2. Laki perhehoitajalain muuttamisesta

3. Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Väärälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.01.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010 11
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 55/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2011 Keskeytetty PTK 161/2010 7
25.02.2011 Päättynyt PTK 162/2010 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.03.2011