HE 332/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2011)

1. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Voimaantulo

15.03.2011

Säädöskokoelma
203/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2011 Päättynyt PTK 151/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 61/2010 vp
Valmistunut

01.03.2011

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2011 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 129 ja 130/2010 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2011 Keskeytetty PTK 164/2010
04.03.2011 Päättynyt PTK 166/2010 1-9
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

07.03.2011

Kirjelmä
EK 52/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot