Valtiopaivaasia HE 334/2014

HE 334/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
204/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
205/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hurmerinta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 14
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 19/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 34/2012 vp hylätään.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 49/2014 vp
Valmistunut

23.01.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2015 Päättynyt PTK 154/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot