HE 336/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain, ennakkoperintälain, arvonlisäverolain ja verohallintolain sivullisen tiedonantovelvollisuutta ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
348/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
349/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
350/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
351/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

3) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

4) Laki verohallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Tp. ylitarkastaja Räbinä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

6026

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6314

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 98/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7499

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1995 Keskeytynyt PTK 208/1994
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

7642

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995