Valtiopaivaasia HE 336/2014

HE 336/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
300/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
301/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Martinkauppi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 16
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 21/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 4/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2015 Keskeytetty PTK 154/2014 7
17.02.2015 Keskeytetty PTK 155/2014 19
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 6 9-11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi edustaja Sankelon ehdottamat lausumat (ks. PTK 158/2014 vp). Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot