HE 337/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1349/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Pantu pöydälle PTK 127/2014
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

51

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2014 Keskeytetty PTK 133/2014
18.12.2014 Päättynyt PTK 134/2014 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Vastaus
EV 247/2014 vp