Valtiopaivaasia HE 34/1999

HE 34/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
21/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n ja 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
22/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.08.1999

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Vuorio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1999 Päättynyt PTK 42/1999 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/2000 vp
Valmistunut

22.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus, että lakialoite LA 64/1999 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1999 vp
Valmistunut

12.10.1999

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2000 vp
Valmistunut

07.06.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2000 Keskeytetty PTK 145/2000 1
24.11.2000 Päättynyt PTK 146/2000 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Keskeytetty PTK 147/2000 11
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 a §:stä, 22 §:n uudesta 3 momentista, 31 §:n 1 ja 3 momentista, 31 a §:n 1 momentin toisesta virkkeestä sekä 52 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon ja jos varmistutaan siitä, että poliisilain 44 § ei muodostu esteeksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin (HM 16,2 §) toteutumiselle.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2000

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot