HE 34/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
650/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
651/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
652/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
653/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
654/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
655/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
656/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain 64 b §:n muuttamisesta

5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

6. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi lakiehdotus, että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 148/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 16/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2004 Päättynyt PTK 70/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Huomautus

Hallituksen esityksen 4. lakiehdotus hylättiin ja sen sijaan hyväksyttiin valiokunnan uusi 4. lakiehdotus.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Vastaus
EV 82/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot