Valtiopaivaasia HE 34/2004

HE 34/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
650/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
651/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
652/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
653/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
654/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
655/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
656/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain 64 b §:n muuttamisesta

5. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

6. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

7. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 4. lakiehdotuksen sijasta hyväksytään uusi lakiehdotus, että lakialoitteet LA 16/2003 vp, LA 33/2003 vp ja LA 148/2003 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 16/2003 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2004 vp
Valmistunut

12.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2004 Päättynyt PTK 70/2004 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Huomautus

Hallituksen esityksen 4. lakiehdotus hylättiin ja sen sijaan hyväksyttiin valiokunnan uusi 4. lakiehdotus.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot