Valtiopaivaasia HE 34/2005

HE 34/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
689/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 20 ja 24 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
690/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
691/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.04.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2005 Päättynyt PTK 41/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2005 vp
Valmistunut

12.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2005 Päättynyt PTK 56/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2005 Päättynyt PTK 60/2005 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2005