Valtiopaivaasia HE 34/2006

HE 34/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
612/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
613/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
614/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
615/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
616/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

6. Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

27.07.2006

Säädöskokoelma
617/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta

2. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/2006 vp
Valmistunut

12.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 2., 3., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2006 vp
Valmistunut

30.05.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2006 Keskeytetty PTK 71/2006 2
16.06.2006 Päättynyt PTK 73/2006 3 8-11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2006 Päättynyt PTK 75/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 81 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2006

​​​​