HE 34/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
346/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
347/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
348/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki maa-aineslain muuttamisesta

3. Laki pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pfister

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2008 vp
Valmistunut

06.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 47/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2008 Päättynyt PTK 48/2008
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.2008 Päättynyt PTK 50/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.05.2008

Vastaus
EV 47/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin