Valtiopaivaasia HE 34/2010

HE 34/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
352/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
353/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
354/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
355/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
356/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
357/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
358/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
359/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
360/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.05.2010

Voimaantulo

19.05.2010

Säädöskokoelma
361/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

2. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

7. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

8. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

9. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.03.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mäkiranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2010 vp
Valmistunut

27.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 8.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § ja voimaantulosäännös muutettuina ja että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2010 Päättynyt PTK 45/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2010 Päättynyt PTK 46/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin