Valtiopaivaasia HE 34/2011

HE 34/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Ministeripalkkiolaki )

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

18.11.2011

Voimaantulo

01.12.2011

Säädöskokoelma
1153/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.2011

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Osastopäällikkö Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2011 vp
Valmistunut

25.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna seuraavasti: Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2015.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2011 Keskeytetty PTK 61/2011 1
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2011

​​​​